ثبت آگهی رایگان

تعرفه تبلیغات

1 ماه نقره ای
1 ماه نمایش آگهی در سایت
رایگان
1 ماه طلایی + 1 ماه نقره ای
1 ماه نمایش در صفحه اول سایت + 1 ماه نمایش آگهی در سایر صفحات سایت + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
19,000 تومان
3 ماه طلایی + 2 ماه نقره ای
3 ماه نمایش در صفحه اول سایت + 2 ماه نمایش آگهی در سایر صفحات سایت + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
39,000 تومان
6 ماه طلایی + 3 ماه نقره ای
6 ماه نمایش در صفحه اول سایت + 3 ماه نمایش آگهی در سایر صفحات سایت + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
59,000 تومان
9 ماه طلایی + 4 ماه نقره ای
9 ماه نمایش در صفحه اول سایت + 4 ماه نمایش آگهی در سایر صفحات سایت + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
79,000 تومان
1 سال طلایی + 5 ماه نقره ای
1 سال نمایش در صفحه اول سایت + 5 ماه نمایش آگهی در سایر صفحات سایت + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
99,000 تومان