ثبت آگهی رایگان

نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران

نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران
نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیراننرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران

نرم افزار مدیریت دامپروری مدیران شامل بخشهای زیر می باشد:

•تلقیح:

ثبت عملیات تلقیح انفرادی:

جهت ثبت اطلاعات مربوط به تلقیح، پس از باز کردن برنامه اصلی به قسمت دام¬ها و عملیات رفته و بعد از انتخاب دام بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و تلقیح را انتخاب نمائید. در این بخش امکان ثبت، اصلاح و حذف تلقیح وجود دارد. همچنین با انتخاب اصلاح آخرین تلقیح، امکان اصلاح آخرین تلقیح وجود دارد. اگر آخرین تلقیح ثبت شده اشتباه باشد امکان حذف آخرین تلقیح ثبت شده وجود دارد. علاوه¬ براین اگر قصد تغییر تلقیح منجر به آبستنی در شیرواری آخر را دارید این امکان در برنامه وجود دارد.

ثبت عملیات جمعی تلقیح:

جهت ثبت اطلاعات جمعی دام ها در قسمت دام و عملیات، عملیات جمعی را انتخاب نمائید.

بعد از ورود به این قسمت بعد از وارد کردن لیست دام های که برای آنها می خواهید تلقیح ثبت کنید به قسمت عملیات جمعی رفته و عملیات تلقیح را انتخاب و سپس تلقیح هر دام را ثبت نمائید.

•بانک و انبار اسپرم:

لیست اسپرم:

در نرم افزار مدیریت دامداری هنگام انتخاب آیکون لیست اسپرم¬ها صفحه ¬ای باز می¬شود که لیست همه سوابق اسپرم-های که در بانک اسپرم وجود دارد قابل مشاهده است. با باز شدن لیست اسپرم¬ها امکان جستجوی اسپرم براساس نام اسپرم، کد اسپرم، شماره ثبت داخلی و خارجی وجود دارد علاوه بر این امکان اصلاح، اضافه کردن و حذف اسپرم به صورت دستی وجود دارد.

اگر قصد آپدیت کردن اینترنتی و یا اضافه کردن تعداد زیادی اسپرم از کامپیوتر خود به بانک اسپرم برنامه مدیران را دارید با کلیک بر روی اطلاعات جدید صفحه¬ای باز و این امکان برای شما فراهم می¬گردد.

انبار:

اگر تصمیم به ورود اسپرم جدید به انبار شرکت خود را دارید پس از وارد کردن اسپرم به لیست اسپرم¬ها همانطور که در شکل زیر می¬بینید ابتدا تیک فقط اسپرم¬های موجود را برداشته و پس از جستجوی اسپرم مورد نظر، ورود به انبار را می¬زنید تا فرم ثبت اطلاعات ورودی باز و اسپرم در انبار اسپرم ثبت شود.

اگر به هر دلیلی تصمیم به خروج اسپرم موجود را دارید پس از زدن روی آیکون خروج از انبار، امکان خروج اسپرم مورد نظر از انبار برای شما فراهم می¬شود.

•زایش:

ثبت زایش بصورت انفرادی:

زایش از جمله عملیاتی است که در گله بسیار مهم است و جهت ثبت، پس از باز کردن برنامه اصلی به قسمت دام¬ها و عملیات رفته و بعد از انتخاب دام بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و زایش را انتخاب نمائید.

در صورتی که وضعیت زایش به صورت سقط نباشد لازم است اطلاعات گوساله نیز ثبت شود که بعد از تائید زایش فرم ثبت باز می¬شود. بعد از ثبت کلیه اطلاعات گوساله¬ ها لازم است ثبت وضعیت جفت ثبت شود که در صورت تمایل امکان ثبت وجود دارد. اگر به هر دلیلی در هنگام ثبت زایش، وضعیت جفت روشن نیست امکان ثبت بعد از مشخص شدن وجود دارد.

ثبت عملیات جمعی زایش:

جهت ثبت اطلاعات زایش بصورت جمعی در قسمت دام و عملیات رفته و عملیات جمعی را انتخاب نمائید. ابتدا دام¬های که به صورت جمعی می¬خواهید ثبت عملیات کنید لیست نمائید. چنانچه از قبل لیستی وجود داشته گذینه لیست جدید را زده تا لیست موجود پاک شود سپس در قسمت مشخص شده براساس هر کدام از موارد بدن، ثبت، فلزی و یا گوش پلاستیکی دام¬ها را وارد و بعد از آن در قسمت عملیات جمعی رفته و آیکون زایش را انتخاب و به ترتیب اطلاعات زایش، گوساله و وضعیت جفت به ترتیب برای دام¬های لیست شده باز می شود.


•خشکی:

ثبت خشکی:

برای ثبت خشکی همانند موارد قبل بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و خشکی را انتخاب نمائید. در این بخش امکان ثبت خشکی یا اصلاح خشکی وجود دارد، جهت ثبت پایان خشکی روی آیکون پایان خشکی زده و تاریخ پایان خشکی را ثبت نمائید.

برای ثبت خشکی نیز می تواند به صورت جمعی اطلاعات را وارد نمود و چنانچه تمایل به انجام آن را دارید مانند ثبت اطلاعات جمعی که در بخش زایش و تلقیح توضیح داده شد می¬توانید عمل نمائید.

•واکسن:

ثبت واکسن به صورت انفرادی:

برای ثبت واکسن همانند موارد قبل بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و واکسن را انتخاب نمائید.

ثبت واکسن به صورت جمعی:

اگر تمایل دارید اطلاعات واکسن برای دام ها را به صورت جمعی وارد نمائید سه راه وجود دارد:

•عملیات سریع:

هنگامی که تعداد زیادی دام یک نوع واکسن در یک تاریخ با یک مامور واکسن دارند می توانید با عملیات سریع اطلاعات را ثبت نمائید.


•عملیات جمعی:


این بخش از نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.


•عملیات ورود اطلاعات دسته ای:

اگر فایل اکسل واکسن دام ها را دارید امکان ثبت در این قسمت فراهم می شود. بدین منظور در صفحه اصلی ورود اطلاعات دسته ای را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است جهت پر کردن فایل اکسل به این نکته توجه داشته باشید که فایل باید مطابق با نمونه فایل استاندارد برنامه که در قسمت پوشه برنامه ها موجود است باشد.

•سم چینی:

ثبت سم چینی به صورت انفرادی:

برای ثبت سم چینی بعد از وارد شدن در بخش دام ها و عملیات بر روی قسمت دیگر عملیات کلیک کرده و سم چینی را انتخاب نمائید.

ثبت سم چینی به صورت جمعی:

در صورتی که تعداد زیادی دام را میخواهید ثبت اطلاعات کنید برای کم شدن صرف زمان سه راه وجود دارد:

عملیات سریع:

در صورتی که تعداد زیادی دام یک نوع ثبت اطلاعات داشته باشند، جهت صرفه جویی در زمان از عملیات سریع که در بخش عملیات جمعی است می توانید استفاده نمائید

عملیات جمعی:


این بخش مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.


عملیات ورود اطلاعات دسته ای:

اگر فایل اکسل شده سم چینی دام ها که مطابق با نمونه اکسل سم چینی برنامه مدیران هست را دارید امکان ثبت در این قسمت فراهم می شود. بدین منظور در صفحه اصلی ورود اطلاعات دسته ای را انتخاب کنید.


•دارو و درمان:

انبار دارو:

برای ورود به انبار ابتدا لازم است دارو تعریف شده باشد بدین منظور بعد از وارد شدن به بخش انبار دارو، در صورت نبود داروی مورد نظر ابتدا باید آن را وارد نمود بنابراین آیکون داروی جدید را انتخاب کرده و اطلاعات دارو را ثبت نمائید.

پس از وارد کردن داروی جدید در صورت موجود بودن در شرکت، باید دارو در انبار ثبت شود. بدین منظور یک بار بر روی داروی مورد نظر کلیک کرده سپس آیکون ورود انبار را بزنید و اطلاعات را ثبت کنید.

درمان و تولیدمثل:

در صورت ثبت درمان برای دام به صورت انفرادی در بخش دام و عملیات، قسمت دام پزشکی و تولیدمثل را انتخاب و پس از آن، درمان و تولیدمثل را انتخاب کنید. براساس نوع ویزیت دام می توان برای درمانی و یا تولیدمثلی ثبت اطلاعات نمائید.

اگر براساس ویزیت پزشکی، دام داروی مصرف می¬کند در این قسمت قابل ثبت است. بدین منظور روی آیکون دارو زده تا صفحه داروها باز شود پس از آن آیکون جدید را زده و اطلاعات را ثبت کنید. همچنین امکان ثبت تکرار دارو در روزهای بعد نیز وجود دارد

دارو بدون ویزیت:

چنانچه دام دارویی بدون تجویز دکتر استفاده کرده، لازم است اطلاعات مربوط به مصرف دارو در این قسمت ثبت شود.


کلیه عملیات مربوط به ویزیت تولیدمثلی، ویزیت درمانی، پایان درمان و تجویز دارو را نیز می¬توان به صورت جمعی وارد نمود

•فحلی:

ثبت فحلی بدون تلقیح به صورت انفرادی:

اگر دامی علائم فحلی را نشان داده ولی به هر دلیلی تلقیحی برای آن ثبت نشده می توان در نرم افزار دامپروری قسمت دامپزشکی و تولیدمثل اطلاعات را ثبت نمود.

ثبت فحلی بدون تلقیح به صورت جمعی:

اگر تعدادی دام علائم فحلی را نشان داده ولی به هر دلیلی تلقیحی برای آنها ثبت نخواهد شد می توان در قسمت عملیات جمعی اطلاعات را وارد کرد.

ثبت فحلی با تلقیح به صورت انفرادی:

اگر دامی فحلی را نشان داده که منجر به تلقیح دام شده هنگام ثبت تلقیح در قسمت دامپزشکی و تولیدمثل فحلی نیز ثبت می شود.

برای ثبت اطلاعات به صورت جمعی مانند سایر مواردی که درباره عملیات جمعی توضیح داده شد می توان اطلاعات را ثبت نمود.


•مشخصات دام:

دام جدید:

در صورتی که دامی متولد و یا خریداری و وارد گله شده این امکان در این قسمت از نرم افزار گاو شیری مدیران قابل ثبت هست. در صورتی که پس از ثبت دام، مشخصات دام نیاز به ویرایش داشته باشد به قسمت مشخصات در بخش دام¬ها و عملیات رفته و اطلاعات دام را با انتخاب ویرایش دام اصلاح کنید.

برای حذف و آماده حذف کردن انفرادی:

برای این کار دو راه وجود دارد اولین راه با استفاده از آیکون آماده حذف و آیکون حذف دام در قسمت مشخصات است. راه دوم با کلیک بر روی دام صفحه ای باز شده و با رفتن روی تغییر وضعیت دام، دام را حذف و یا آماده حذف نمائید

•اندازه ¬گیری:

اندازه گیری:

جهت ثبت هر گونه اطلاعاتی که قابل اندازه ¬گیری باشد می¬توان در قسمت دیگر عملیات آیکون اندازه گیری را انتخاب و اطلاعات را ثبت کرد.

•بهاربند و جابجایی:

تعریف بهاربند:

در صورت تعریف بهاربند، افزایش ظرفیت بهاربند و یا ثبت تغییرات بهاربند در صفحه اصلی برنامه مدیران تعریف بهاربندها را انتخاب نمائید. در صورتی که تمایل به حذف بهاربند دارید ابتدا لازم است کلیه دام¬های بهاربند را انتقال دهید.


جابجایی جمعی:

اطلاعات جابجایی به دو صورت قابل ثبت است. یکی از مسیرها عملیات جمعی که در قسمت دامها و عملیات وجود دارد.

مسیر دیگر برای جابجایی دام ها در صفحه اصلی در قسمت جابجایی دامها وجود دارد.

مرور بهاربند:

اگر تمایل دارید وضعیت کلی گله را ارزیابی کنید کافی است به مرور گله که در صفحه اصلی برنامه هست وارد شوید.


•ترکیب گله:

ترکیب گله:

این بخش از نرم افزار دام سنگین برای محاسبه و مرور ترکیب گله می¬باشد. اگر ترکیب گله جدید ثبت می¬کنید بعد از انتخاب آیکون ترکیب گله امروز، صفحه ای باز شده و با انتخاب تاریخ و محاسبه، تمام پارامترهای مورد نیاز براساس آخرین وضعیت اطلاعات ثبتی تعداد هر گروه دامی پر و بعد از آن ترکیب گله روز بسته می شود.


•شیر:

ثبت رکورد شیر:

جهت ثبت رکورد شیر برای یک دام در بخش دامها و عملیات رفته و بعد از جستجوی دام مورد نظر در قسمت شیر، رکورد یک دام را انتخاب کنید.

ثبت رکورد جمعی شیر:

امکان ثبت به صورت رکورد جمعی نیز وجود دارد. این آیکون در قسمت شیر است و با کلیک بر روی آن صحفه باز شده و امکان ثبت رکورد شیر جمعی دام ها که به صورت اکسل در کامپیوتر ذخیره شده وجود دارد.


محاسبه استاندارد شیر:


بعد از ثبت خشکی امکان استاندارد کردن شیر 305 روز در شکم فعلی فراهم می شود. برای ثبت این مهم، می توان از قسمت اطلاعات جمعی و یا از قسمت شیر، شیر دام را بعد از خشک شدن براساس شیر 305 روز استاندارد نمود

کنترل رکورد شیر:

اگر نیاز به کنترل شیر استاندارد شده دارید با انتخاب آیکون کنترل استاندارد شیر وارد فضای به شکل زیر شده و کلیه رکوردها در شکم مورد نیاز را بررسی نمائید.


•پروتکل:

تعریف پروتکل:

اگر تزریقات پی در پی و یا روند خاصی برای تزریقات و مصرف دارو در گله وجود دارد به کمک این بخش این امکان فراهم می¬شود. در این بخش بعد از تعریف اسم برای پروتکل و شرایطی که باعث خروج دام از پروتکل می¬شود را وارد و پس از آن می¬توان مراحل پروتکل را ثبت نمود.

ارسال دام به پروتکل و حذف دام از پروتکل:

برای ارسال دام به پروتکل دو روش وجود دارد یا با کلیک بر روی دام این کار قابل انجام است و یا با رفتن به بخش عملیات جمعی این امکان وجود دارد.

جهت حذف دام از پروتکل در بخش عملیات جمعی این امکان وجود دارد.

دام در پروتکل:

برای مشاهده دام¬های که در پروتکل وجود دارند با وارد شدن در بخش دام در پروتکل و انتخاب تاریخ مورد نظر دام-های که در روز مشخص شده در پروتکل¬های مختلف قابل مشاهده هستند. برای ثبت عملیات باید بر روی آیکون انجام عملیات پروتکل کلیک کرده تا عملیات ثبت نهایی شود. همچنین در این بخش با انتخاب حذف دام از لیست پروتکل می توان دام را از پروتکل خارج کرد. علاوبراین در این بخش امکان گزارش گیری برای این دام های موجود در پروتکل روز مشخص شده را دارد.

•کارتیه:

اطلاعات انفرادی و جمعی ثبت کارتیه:

چنانچه برای تعدادی دام اطلاعات کارتیه ثبت می¬کنید روال آن کاملا مانند ثبت عملیات جمعی تلقیح که در بالا کاملا شرح داده شده می¬باشد. راه دیگر ثبت تک تک دام هاست ابتدا دام را انتخاب و بعد در بخش دیگر عملیات رفته و کارتیه را انتخاب نمائید.

•اسکور حرکتی و بدنی و اسپرم پیشنهادی:

ثبت اسکور و اسپرم پیشنهادی به صورت انفرادی:

برای ثبت اسکور و یا اسپرم پیشنهادی بعد ار وارد شدن در بخش دام ها و عملیات بر روی قسمت دیگر عملیات کلیک کرده و براساس این که میخواهید اسکور بدنی، حرکتی و یا اسپرم پیشنهادی را ثبت نمائید آیکون مورد نظر را انتخاب کنید.


ثبت به صورت جمعی:

در صورتی که تعداد زیادی دام را میخواهید ثبت اطلاعات کنید دو راه وجود دارد:


عملیات جمعی:

این بخش مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.


عملیات ورود اطلاعات دسته ای:

اگر فایل اکسل شده دام ها که مطابق با نمونه اکسل که در پوشه برنامه مدیران هست را دارید امکان ثبت در این قسمت فراهم می شود. بدین منظور در صفحه اصلی، ورود اطلاعات دسته ای را انتخاب کنید. بعد از انتخاب اسکور بدنی، اسکور حرکتی و یا اسپرم پیشنهادی، اجرای برنامه را بزنید و بعد از انتخاب فایل جواب، قبول را بزنید و با انتخاب آیکون انتقال فایل، اطلاعات را وارد برنامه کرده و بعد از آن کلید اشکال یابی و ذخیره اطلاعات را زده تا اطلاعات به درستی ذخیره شود.

•وقایع یکبار:

ثبت وقایع یکبار به صورت انفرادی:

برای ثبت وقایع یکبار همانند موارد قبل بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و وقایع یکبار را انتخاب نمائید.

ثبت وقایع یکبار به صورت جمعی:

در صورتی که ورود اطلاعات دسته جمعی دارید جهت ثبت اطلاعات دو راه وجود دارد:

عملیات جمعی:

این بخش مانند عملیات جمعی برای تلقیح است که به صورت کامل در بخش های بالا توضیح داده شده است.

عملیات سریع:

این بخش هنگامی که تعداد زیادی دام یک نوع واقعه و با یک تاریخ برایشان انجام شده امکان پذیر هست. بدین منظور به بخش عملیات جمعی رفته و پس از لیست کردن دام ها وارد قسمت عملیات سریع شده و با زدن آیکون شروع و تایید ثبت، تنها کافی است اطلاعات را یک بار وارد کرده و دکمه قبول را بزنید.

•علامت گذاری:

تعریف علامت:

در صورتی که می خواهید دام های با ویژگی خاصی در صفحه نمایش از بقیه دام ها قابل تمایز باشند با استفاده از قسمت تعریف علائم، شرح و رنگ را انتخاب می کنید.

سپس با فعال کردن علامت گذاری، بر روی دام مورد نظر کلیک کرده و علامت مورد نظر برای دام را انتخاب کنید

•شجره:

بررسی شجره دام:

برای بررسی شجره یک دام با انتخاب دام به قسمت شجره رفته و با انتخاب آیکون حرکت در شجره، شجره دام در گله را می تواند مشاهده کرد.


•مرکز دانلود:

در این بخش از نرم افزار گاو شیری مدیران که در نسخه آپدیت بارگذاری شده تمامی گزارش های کاربردی که چندین سال اخیر نیاز بوده قرار دارد. هنگامی که دریافت اطلاعات را بزنید تمام گزارش ها بارگذاری شده و با دوبار کلیک بر هر کدام از گزارش ها امکان ذخیره گزارش وجود دارد.

•شاخص های مدیریتی:

اگر مدیریت درست در گاوداری برایتان مهم است و به دنبال بهره¬ وری بیشتر هستید قطعا این بخش به شما کمک خواهد کرد. با بررسی هر کدام از شاخص ها در دامداری با استاندارهای موجود نقاط ضعف و قوت دامداری خود را خواهید فهمید. فلش وضعیت دامداری شما و قسمت سبز دامنه استاندارد را نشان میدهد.

لطفا توجه فرمایید:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.