ثبت آگهی رایگان

فن کویل کانالی TSO

فن کویل کانالی

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ورودی ﻫﻮای ﺗﺎزه

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻦ و ﻫﻮزﯾﻨﮓ ﻓﻠﺰی

اﯾﻨﭻ3/8 ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﻞ ﺳﻪ ردﯾﻔﻪ ﻣﺴﯽ

ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ ﻓﯿﻦ ﺳﺎده، ﺑﻠﻮﻓﯿﻦ و ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ

ﺳﻄﺢ ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه

دارای ﺟﻌﺒﻪ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ

ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ5 ﺑﺪﻧﻪ و ﺟﻌﺒﻪ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا و ﺳﯿﻨﯽ درﯾﻦ از ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺗﺮک ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮاس ﻟﯿﻨﮏ

لطفا توجه فرمایید:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.