ثبت آگهی رایگان

فن کویل سقفی توکار TSO

فن کویل سقفی توکار


ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ورودی ﻫﻮای ﺗﺎزه

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﻞ ﺳﻪ ردﯾﻔﻪ ﻣﺴﯽ اﯾﻨﭻ3/8

ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎکویل از نوع Blue FIN و Gold FIN

ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ ﻓﻦ و ﻫﻮزﯾﻨﮓ از نوع ABS یا فلزی

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری روز با ارﺗﻔﺎع ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻧﺖ24

ﺳﻄﺢ ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه

دارای ﺟﻌﺒﻪ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ

ﺑﺪﻧﻪ و ﺟﻌﺒﻪ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا و ﺳﯿﻨﯽ درﯾﻦ از ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺗﺮک ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮاس ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ5

لطفا توجه فرمایید:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.