ثبت آگهی رایگان

داکت اسپلیت TSO

داکت اسپلیت


ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﻮﯾﻞ آﺑﮕﺮم

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ورودی ﻫﻮای ﺗﺎزه

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﺣﺎره ای

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﻞ ﺳﻪ ردﯾﻔﻪ ﻣﺴﯽ اﯾﻨﭻ3/8

ﺗﻨﻮع ﻇﺮﻓﯿﺖ از 12000BTU ﺗﺎ60000BTU

ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ ﻓﯿﻦ ﺳﺎده، ﺑﻠﻮﻓﯿﻦ و ﮔﻠﺪﻓﯿﻦ

ﺳﻄﺢ ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه

دارای ﺟﻌﺒﻪ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺸﺒﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ

ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ5 ﺑﺪﻧﻪ و ﺟﻌﺒﻪ اﺧﺘﻼط ﻫﻮا و ﺳﯿﻨﯽ درﯾﻦ از ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺗﺮک ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺮاس ﻟﯿﻨﮏ

لطفا توجه فرمایید:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.